O Nas

 

Działalność lubelskiego oddziału PTE ma na celu popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Lublinie, integrowanie i powiększanie środowiska ekonomistów oraz kształtowanie opinii publicznej w zakresie dotyczącym zagadnień ekonomicznych.

 

Działalność lubelskiego oddziału PTE obejmuje:

 1. Organizację studiów podyplomowych
 2. Organizację kursów, szkoleń, warsztatów
 3. Organizację konferencji naukowych i studenckich
 4. Organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 5. Organizację staży i praktyk zawodowych
 6. Pośrednictwo na rynku pracy (headhunting)
 7. Doradztwo ekonomiczne dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i JST
 8. Wykonywanie prac na rzecz osób fizycznych, biznesu i JST (wyceny, biznes plany itp.)
 9. Realizację projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych (NCBiR, NCN)
 10. Realizację projektów UE
 11. Wynajem sal wykładowych
 12. Działalność wydawniczą (książki, broszury itp.)
 13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz badanie sprawozdań finansowych

Władze Oddziału PTE w Lublinie

Prezes

dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS – pełni funkcję kierownika Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej w Instytucie Ekonomii i Finansów, Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe prof. Tomasza Kijka koncertują się głównie na problematyce roli innowacji i wiedzy w rozwoju przedsiębiorstw, regionów i krajów. Pełnił on funkcje kierownika dwóch projektów badawczych finansowanych z środków Narodowego Centrum Nauki oraz opracował liczne ekspertyzy i prace zlecone na rzecz JST. Prof. Tomasz Kijek jest autorem ponad 100 publikacji naukowych oraz aktywnym recenzentem w czasopismach renomowanych wydawnictw.

Wiceprezes

dr hab inż. Artur Paździor, prof. PL i WSPA- doktor habilitowany w dyscyplinie finanse,  autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru finansów korporacyjnych i rynków finansowych oraz projektów biznesowych, obejmujących wycenę wartości przedsiębiorstwa, ocenę przedsięwzięć inwestycyjnych, projekty restrukturyzacyjne, due dilligence w procesach fuzji i przejęć itp. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki i Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz opiekuna kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Członkowie Zarządu PTE Oddział w Lublinie:

 • dr inż. Tomasz Żminda, Politechnika Lubelska,
 • dr Magdalena Kąkol, Uniwersytet Mari Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • dr Marek Angowski, Uniwersytet Mari Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Sekretarz                   

 • Małgorzata Zboina, przedstawiciel biznesu.

Komisja Rewizyjna

 • dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS, Uniwersytet Mari Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • Dariusz Dudek, przedstawiciel biznesu,
 • mgr Marta Sokół, Politechnika Lubelska,
 • dr inż. Jacek Dziwulski, Politechnika Lubelska,
 • dr Katarzyna Twarnowska-Mól, Uniwersytet Mari Curie Skłodowskiej w Lublinie.